Mồi đèn chánh pháp 
Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 68 - HẾT

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

236 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 67

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

247 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 66

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

231 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 65

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

246 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 64

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

252 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 63

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

229 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 62

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

225 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 61

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

239 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 60

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

229 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 59 | Bất Dị Pháp Sư Thích Thiện Tài

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

232 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 58

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

215 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 57

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

241 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 56

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

231 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 55

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

222 xem

CHỨNG ĐẠO CA Giảng Trạch Tân Tu Kỳ 54

Giảng sư: Chứng Đạo Ca - Thiền Sư Huyền Giác

230 xem
TRỌN BỘ BÀI GIẢNG KINH PHÁP BẢO ĐÀN - TT THÍCH THIỆN TÀI