Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

Khuyến Tấn Hành Bồ Tát Giới - Phần 2 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

4 xem

Khuyến Tấn Hành Bồ Tát Giới - Phần 1- Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

23 xem

Kinh Duy Ma Cật Sở Thị Thuyết Kỳ 7 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

21 xem

Kinh Duy Ma Cật Sở Thị Thuyết Kỳ 6 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

19 xem

Kinh Duy Ma Cật Sở Thị Thuyết Kỳ 5 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

17 xem

Kinh Duy Ma Cật Sở Thị Thuyết Kỳ 4 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

12 xem

Kinh Duy Ma Cật Sở Thị Thuyết Kỳ 3 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

20 xem

Kinh Duy Ma Cật Sở Thị Thuyết Kỳ 2 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

3 xem

Kinh Duy Ma Cật Sở Thị Thuyết Kỳ 1 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

17 xem

Còn Đâu! Ngàn Thuở Nhân Duyên Chỉ Bóng Câu Phần 3 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

12 xem

Còn Đâu! Ngàn Thuở Nhân Duyên Chỉ Bóng Câu Phần 2 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

38 xem

Còn Đâu! Ngàn Thuở Nhân Duyên Chỉ Bóng Câu Phần 1 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

14 xem

Thuyết Trình với Chư Tôn Đức Tăng Ni tại Tu viện Tây Thiên - Canada 2017 - TT. Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

239 xem

Căn Bản Phật Pháp 2017 tại Tu viện Tây Thiên Canada 2017 - Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

273 xem

Pháp thoại tại Niệm Phật Đường Fremont - Bất Dị Pháp Sư (Thích Thiện Tài) ngày 15/7/2017

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

390 xem