Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

TỘT CÙNG GIÁO LÝ PHẬT GIÁO
 

Kính thưa quý Tăng Ni, quý Thiện Tín xa gần!
Thế là một năm nửa lại sắp trôi qua, và chắc chắn rằng ít ai có thể gặp lại hai con số 15; nếu như ai đó có cơ duyên gặp lại là phải 100 năm sau.  Và cũng có thể nói rằng trong số chư bằng hữu hiện giờ không được mấy ai gặp lại năm Ất Mùi, vì gặp lại phải 61 năm sau.
Hôm nay những ngày cuối năm 2015, tôi xin chia sẽ cũng như nhắc nhở chính mình và chư bằng hữu Quyến thuộc của mình về Tột Cùng Chân Lý Phật Giáo.  Đối với nền Giáo lý Phật giáo có 2 phương diện:
-    Một là giáo lý bất liễu nghĩa, hay còn gọi là giáo lý Phương tiện, nhầm nhắc nhở cho những người sơ cơ học đạo, họ tập dần từng bước đi, ngăn chặn mọi cái ác, thực hành mọi việc lành; ví như Niệm Phật, Tụng Kinh, Bố Thí, Cúng Dường, Phóng Sanh v.v.
-    Hai là giáo lý liễu nghĩa, hay còn gọi là giáo lý Cứu cánh, giáo lý này nhầm chỉ thẳng để người đệ tử Phật nhận ra chân tâm bản tánh Phật của chính mình.  Giáo lý cứu cánh này chỉ có người thượng căn đại trí mới tin nhận rõ ràng và bằng lòng chấp nhận; còn những người căn lành kém cỏi thấp thỏm nghe như ngây như điếc, thậm chí như đứa trẻ con còn phản ứng ngược lại.
Giáo lý Tột cùng cứu cánh của Phật giáo là:
 “Liễu triệt Tam vô hốt thính điểu ngữ thiềm minh giai Đạo lý
Liễu minh Thất đại trực quan sương đầu diệp lạc thị Thiền na”.
Chúng ta phải tư duy quán chiếu thấy rõ chân lý Tam vô.  Ba từ “Không” này tu tập suốt đời chưa chắc thấm nhuần được.  Tuy vậy ! Không có nghĩa là không làm được, vì ba đời chư Phật mười phương thành tựu vô thượng Niết bàn, vô thượng Bồ đề là dựa trên cơ sở quán chiếu xuyên suốt chứng đạt Tam vô: Vô tướng, Vô tác, Vô nguyện.
Mọi hành giả phải tư duy thấy cho được hiện tượng vạn pháp là Vô tướng.  Trong Kinh Kim Cang, Phật dạy: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai”.
Người đệ tử Phật nên nằm lòng câu này.  Chúng ta muốn thấy được Như Lai thì phải thấy các tướng là Phi tướng.  Trên cõi đời này cái gì có hình tướng đều là hữu vi là hư vọng.  Người đệ tử Phật phải thấy thật tướng vạn pháp là tướng không có gì.  Ai mà tu tập thấu lý như vậy là thấy được Như Lai.
“Như Lai giả tức chư pháp như nghĩa”.  Như Lai là chỉ cho bản thể chân như của vạn pháp.  Bản thể vạn pháp là thanh tịnh, không sanh không diệt không đến không đi không nhơ không sạch.  Như Lai còn gọi là Phật tánh.  Phật tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên trong sáng hoàn toàn của mỗi người.
Sở dĩ chúng ta tu hành không có pháp tu chân thật, toàn là uống thuốc an thần nên cứ trở tới trở lui bệnh tật.  Nếu chúng ta tu hành có tư duy quán chiếu kỷ lưỡng rồi thì không ai gạt chúng ta được, không ai lừa bịp chúng ta được.  Vậy đỉnh cao tột của ba tạng Kinh điển dạy gì? Dạy cho người đệ tử Phật thấy cho được “Thật tướng của vạn pháp”, mà “Thật tướng của vạn pháp là Vô tướng, Vô tác, Vô nguyện”.
Khi hành giả tu tập được Vô nguyện thì mới thông suốt được: “Niết bàn đương xứ mạc truy cầu”.  Chúng ta ở đâu là Niết bàn ở đó, chúng ta ở đâu là Cực lạc ở đó, không cần tìm ở nơi nào, cũng khồng cần tìm đến phía mặt trời lặn tây phương. 
Tôi dám đường hoàng lên tiếng khẳng định cái kiểu tu của một số Thầy xiển dương Tịnh độ ngày nay là vọng ngoại, là tà kiến ngoại đạo.  Đó là một thứ chính trị Tôn giáo, hoặc giả không chính trị lại là Kinh tế tôn giáo.  Thật đau lòng cho không ít thính chúng lờ mờ mê tín tà đạo, vô tình làm cho Phật giáo trở thành tôn giáo tín ngưỡng.  Từ xưa đến nay Phật giáo là một Đạo giáo dạy lẽ chân thật cho chúng sanh, chúng sanh cốt ý con người là trung tâm.  Nói như vầy! Tôi cũng tự biết là rất ít người nghe, thậm chí còn phản ứng mạnh mẽ, vì chúng snah đang vào mê hồn trận của đám tu Tịnh độ theo kiểu hữu thần.
Vì vậy người đệ tử tu theo lời dạy chân thật của Đạo Phật thì: “Hốt thính điểu ngữ thiềm minh giai đạo lý”.  Bấy giờ tiếng gió thoảng chim kêu thông reo nước chảy lá rụng đều diễn đạt thành pháp âm cho ta sanh ra tấm lòng thanh tịnh: Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên.  Đây là sáu thứ nhớ nghĩ căn bản xuyên suốt của hai hệ phái Nam truyền và Bắc truyền.
“Liễu minh Thất đại trực quan sương đầu diệp lạc thị Thiền na”
Thất đại nằm trong ngũ uẩn, phải tư duy quán chiếu ứng dụng mới có lợi lạc.  Địa đại là Sắc uẩn, mà  “Tánh sắc chân không, tánh không chân sắc”, trên phương diện thực tánh các pháp thì Sắc là Không, Không thì duyên sanh ra Sắc.  Thủy đại cũng vậy cũng là vô thường vô ngã nhân duyên gá thành.  Hỏa đại cũng như vậy, đầy đủ duyên sanh thành ra lửa.  Phong đại cũng không khác, bình thường thì không sao, nhưng bất bình thường thì gây bảo tố phong ba.  Không đại, Kiến đại và Thức đại cũng như vậy.
Vì vậy người để tự Phật phải tu Thiền định, nhưng xin lưu ý Thiền định ở đây là cái đầu có tư duy quán chiếu, chớ không phải tu Thiền định theo kiểu cái đích ngồi giờ này qua giờ khác.  Tu Thiền theo kiểu ngồi bằng cái đích tính thời gian không lợi lạc gì cả, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, nói lãm nhãm như mắc thùng bố vậy.
Người hành giả đạt lý Thiền thì thấy “Sương đầu diệp lạc” sương rơi lá rụng tường tận lý tánh không của vạn pháp.
Người tu hành cứ chấp tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, cái nào cũng thiệt có, ai đụng tới mình là hừng hẩy bản ngã, rồi đấu đá tranh đua, hơn thua bỉ thử thì khác nào bọn thiên ma nhiếu nháo xàm sở vậy.
Khi nào người hành giả đệ tử Phật, quán chiếu soi rọi được: 
-    Nghiệp duyên bình hợp, niên niên bạch phát thôi, đối diện tức không, ninh bả thiều hoa phó lưu thủy. 
(Thân người như bèo hợp, mỗi năm tóc bạc thêm, trước mặt chỉ là không, sao luống để tuổi xuân theo dòng nước bạc).
-    Thế sự kỳ phân, xứ xứ hoàng lương mộng, hồi đầu thị ngạn, nguyện phiên bối diệp xuất ưu đàm. 
(Việc đời rối như bàn cờ, nơi nơi đều mộng ảo, quay đầu là bến, nguyện dịch kinh Phật để tỏa ngát hương ưu đàm).
Phải trực giác:  “Đối diện tức không, ninh bả thiều hoa phó lưu thủy”.
Lúc bấy giờ mới nói đến tỏ đạo, đạt đạo, hiển đạo, chứ bằng không thì tắc họng, nghẹt thở một câu giáo đầu, một lời thiền ngữ chỉ là: 
“Lặng nhặng lại nhạy làm khách phong trần nỗi trôi theo dòng năm tháng”.
Vạn pháp tức không, xin các trí giả, thức giả, trực giá đọc chơi, xem chơi, cười chơi trong cõi mộng.
Những ngày cuối năm 2015

Bất Dị Pháp Sư.

1039 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.573.302 Truy cập

Đang trực tuyến : 1 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 3.826.019 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.046 Lượt nghe

FaceBook