Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

Bài giảng đêm Tụng Kinh Pháp Hoa – Ngày 9/6/2015
CÚNG DƯỜNG PHẬT là Cúng dường như thế nào?

 

Kính thưa chư Phật tử 
Sau mấy ngày Chư Tăng đi dự Lễ ở San Jose về, nghe Phật tử ở nhà vẫn y cứ ngày giờ Tụng Kinh rất tinh tấn, chúng tôi hoan hỷ.
Mỗi người chúng ta hãy tự cố gắng ý thức việc tu tập, vượt qua những chướng duyên.  Hãy nhìn rõ sự duyên khởi của các việc trong cuộc sống, một pháp có mặt là do trùng trùng duyên khởi hội tụ lại hình thành.  Cho nên giáo lý Đạo Phật có đưa ra 10 điều, gọi là Thập như thị.
“Như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạt cứu cánh”.
Khi một pháp nào đó trở thành một động vật hay thực vật, trước hết là phải có Tướng, gọi là như thị Tướng; tức tướng của nó là như vậy.
Có Tướng rồi thì sanh ra Tánh.  Tánh thì có âm hay là dương.
Một khi có Tánh rồi thì mới phân biệt được là loại gì, nên gọi là như thị Thể.
Có Thể rồi mới có sức, gọi là như thị Lực.
Có Lực rồi mới có bom căn hút kéo, gọi là như thị Tác.
Đến đây rồi, thì có hiện tượng tương quan tương gá, đồng chủng dị chủng, tiếp tục có một hình tướng là nguyên nhân để có mặt, nên gọi là như thị Nhân.
Nhân này không thể đứng yên vì vũ trụ cứ vần xoay, và nhân không thể nào tự nó sanh ra nó cứ nương gá do đều kiện vô tình khác, gọi là như thị Duyên.
Nhờ có Duyên này mà nhân biến thể hiện tượng khác, nên gọi là như thị Quả.
Quả biến đổi theo thời gian, rồi để lại vết tích đẹp hay xấu, gọi là như thị Báo.
Tất cả sự vận hành từ đầu đến cuối như vậy, nên gọi là như thị Bổn mạt cứu cánh.
Ví như cùng loài cá tôm, có con thì sống ở biển nước mặn, có con sống ở nước ngọt.  Trong tánh của nó có chất dương nhiều hay âm nhiều, nên còn gọi là nam hay nữ, là trống hay mái, là đực hay cái.
Đồng thời sanh ra các loài hữu tình, có con thì đi hai chân, có con đi bốn chân, có con thì bay, con thì chạy, con thì bơi…  Bởi vậy chúng ta cần rõ biết Thập như thị.
Như ta thấy Cơm rượu, ban đầu của nó là Cơm nếp rắc men, bỏ vào tô đặp nắp để nơi độ ấm vài ngày, mở nắp tô ra thấy có nước cay nồng và niếm có vị ngọt.  Xin đừng hỏi tại sao?
Nuôi giấm cũng như vậy, lấy trái Chuối ép ra bỏ vào keo đổ nước Dừa và chút rượu vào đậy nắp keo lại .  Khoảng tháng sau ta mở nắp keo ra thì có một keo giấm.  Từ trái Chuối ban đầu ngọt trở thành chua, và từ trái trở thành con giấm vậy.
Hôm nay tôi chia sẽ tiếp Kinh Pháp Hoa phẩm Thọ ký thứ 6.  Hôm rồi học đến đoạn Phật Thích Ca thọ ký cho Tôn giả Ca Diếp, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên.
Phật dạy 12 bộ môn, còn gọi là 12 bộ KInh : 
+ Đại, Tiểu thừa cùng có: Trường hàng, Trùng tụng, Cô khởi, Thí dụ, Nhân duyên, Bổn sanh, Bổn sự, Vị tằng hữu, Nghị luận.
+ Chỉ có trong Đại thừa: Tự thuyết, Phương quảng, Ký biệt (Thọ ký).
Gần suốt 49 năm giáo hóa những người căn cơ Thanh văn, Duyên giác Phật chỉ dạy 9 kinh, còn 3 bộ môn: Tự thuyết, Phương quảng, Thọ ký...sắp nhập Niết bàn Phật mới đem ra nói. 
Thọ ký không là dự đoán, tiên tri, không ban ân sủng mà là nói lên một sự thật (bản chất mọi người là Phật) 
Chúng sanh dù còn phiền não vô minh, nhưng biết quay về Phật đều thọ ký.
Phật thọ ký cho ngài Ca Diếp, hay nói chung cho các hàng Thinh văn, Duyên giác, Bồ tát, thậm chí cho đến phàm phu chúng sanh.  Trước khi thành Phật phải phụng thờ cung kính cúng dường vô số chư Phật.  Ví như ngài Ca Diếp phải phụng thờ 300 muôn ức Đức Phật.
Phật ở đâu mà nhiều thế, đi tìm, đi gom cúng dường phụng dưỡng Phật thì Phật bằng lòng chấp nhận cho thành Phật ư? Thưa không ! Phật không phải là người bình thường tục tử ăn trên ngồi trước hối lộ háo danh, Phật không phải là người nhẹ dạ cả tin ai xin gì van nài cho nấy, Phật cũng chẳng có của cải vật chất gì mà ban bố cho tặng.
Xưa nay đám hướng ngoại tham cầu tạo đủ hình thức dụ khị thiên hạ, mượn danh Phật làm tiền tốn hao bá tánh bổn đạo, thậm chí có những kẻ sa cơ lở vận cạo đầu mặc áo nhà tu rồi tuyên truyền bậy bạ lừa bịp vô số kẻ ngu khờ.
Phụng thờ cúng dường 300 muôn ức Phật là phụng thờ bồi bỗ nuôi dưỡng Phật tánh, phụng thờ Tri kiến Phật, phụng thờ Như Lai viên giác diệu tâm…liên tục.
Cúng dường có phước mà không phải được Phật ban vì phước là xứng tánh khởi tu, tùy thuận Pháp tánh.  Làm việc thiện là trở về Phật tánh của mình.  Vậy mà có rất nhiều kẻ bất tiếu hô hào lòng từ bi thương người mến vật, đem vài ba đồng ba cắc bố thí; trong khi gom góp bạc chục bạc trăm, lắc thịt người này lắp da người kia mà gọi là thương người mến vật hay sao?
Cúng Phật là cung dưỡng Pháp tánh, Phật tánh, xứng tánh khởi tu.
Như Lai không thành một cái gì hết chỉ trở về với Phật tánh vốn có của mình.
Sự đẹp đẽ giàu có trong cõi Phật (vận dụng phổ vị thế giới tất đàn): “ Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Dục tịnh Phật độ tiên tịnh kỳ tâm”. 
 Học đạo phải thấy được Thật tướng giai không của vạn pháp. 
Kinh Kim Cang: “ Nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh như lộ diệc như điện ưng tác như thị quán”.
Trông mau thành Phật là tu sai chỉ cần nương theo 2 sợi chỉ: Chư ác mạc tác (Việc nào hại mình hại người không nên làm), chúng thiện phụng hành (Việc nào lợi mình lợi người thì phải làm) để có: Hạnh phúc, an lành→ Khinh an tự tại → Vô thượng Bồ đề, Niết bàn.
 Tìm vàng bạc, châu báu ở đâu để cúng dường làm tháp?
Phật có nhận cúng dường thất bảo không? Người cúng dường được gì? “Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan. Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết “. 
….. Chúng ta sẽ chia sẽ các bài tiếp theo….
Các Phật tử nên vào Website: www.moidenchanhphap.com; www.moidenchanhphap.net; xem lại các Bài Giáo lý và xem ngeh video Pháp thoại, nghe MP3 Pháp âm vừa đăng tải gần nhất.

 

Bất Dị Pháp Sư.

2991 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.573.229 Truy cập

Đang trực tuyến : 4 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 3.825.902 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.044 Lượt nghe

FaceBook