Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

              NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ TÂY THIÊN ĐÔNG ĐỘ VIỆT NAM LỊCH ĐẠI CHƯ VỊ TỔ SƯ

 

       LỜI DI HUẤN VÀ CHÚC THƯ    

Đây là những lời chính Thầy viết lại làm dặn dò và làm tư liệu cho hậu thế kế thừa, cũng như nhân dân đồng bào Phật tử Tổ đình Linh Sơn Cổ Tự

Những ngày đông lạnh giá nơi xứ Hoa Kỳ, gần đến Tết cổ truyền năm Giáp Ngọ 2014.  Đêm nay trăng tròn sáng rực chiếu qua cánh cửa sổ lòng Thầy gợi chút nhớ quê hương, với tình Đạo Pháp  ngôi Cổ tự Linh Sơn.

               A/ SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & LỜI DI HUẤN MÔN HẠ

·                    Nhân Duyên Hình Thành Khai Sơn Chốn Am Tranh: 

Trước hết tại sao Linh Sơn được gọi là Tổ đình?  Theo quan niệm một ngôi Chùa gọi là Tổ đình là nơi đó phải có vị tu hành đắc đạo, và từ nơi đó xuất thân ra những bực Tăng tài truyền thừa mạng mạch Phật pháp.  Hoặc từ nơi ngôi Chùa đó, nảy sinh ra những ngôi Chùa khác trực thuộc.  Chùa LInh Sơn được nhờ ân đức của Tổ khai sơn là Sư Lý Thường Du, đạo hiệu là Vân Luông, một vị Tổ sư tu hành đắc đạo được truyền tụng nhiều thế hệ bà con trong vùng.

Thuở đó vùng đất hoang vu làng Gia Khánh (Phú Sơn và Gia Khánh ngày nay), có hai anh em nhà nghèo từ Miền Trung vào Nam đến sinh sống và lập nghiệp.  Người anh tên Lý Thường Luông, người em tên Lý Thường Bổn, sau một thời gian người em kết hôn với một cô gái trong vùng.  Người anh tách ra đến Làng Thanh Trung làm thuê cuốc mướn sinh sống.  Bấy giờ là