Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..
Thư khẩn
CỨU TRỢ BẢO LỤT
           
Kính thưa quý Đồng Hương Phật tử - Quý Đồng Bào Hồng Lạc
        Rất thương tâm trong những ngày qua, tại quê nhà! Đồng bào một số nơi Miền Trung Tỉnh M