Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

CHỨNG ĐẠO CA giảng giải yếu lược – ngày 7/1/2017
KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI THỨ 41

 

PHIÊN ÂM:
Tâm thị căn, pháp thị trần
Lưỡng chủng du như cảnh thượng ngân
Ngân cấu tận trừ quang thỉ hiện
Tâm pháp song vong tánh tức chân.
TẠM DỊCH NGHĨA:
Tâm là căn, pháp gọi là trần
Chúng đều bay bám tấm gương trong
Lau sạch cấu uế gương trong sáng
Tâm pháp quên rồi tỏ lý chân.
PHỤ CHÚ:
Tâm quấy khởi bao nhiêu tư tưởng
Gọi là Căn vì sanh ra cành lá quả hoa.
Pháp là bao la, núi rừng đại địa giang hà
Trần là bụi vì nó bám vào cõi lòng ô nhiễm.
Xét cho tột! Căn Trần là bụi bám gương mờ
Lau sạch rồi thì gương sáng tinh mơ
Cảnh lặng tâm yên thì trời quang hiển hiện
Tâm Pháp song vong thanh tịnh lý chân.
YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI:
Bài này Thiền Sư khẳng định Căn, Pháp, Tâm, Trần.
- Căn: Thường nhắc đến 6 căn (Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý) là phần trên cơ thể con người, hoàn chỉnh con người thông qua 6 căn. Sở dỉ gọi nó là căn vì nó là chổ biểu lộ của tâm. Nó có tánh thấy, tánh nghe, tánh ngữi, tánh niếm, tánh xúc, tánh biết hơn các loài động vật khác, gọi là con người. Duy thức học gọi là Sát thủ thú; thông qua 6 căn và 6 thức. Sáu căn còn gọi là Lục Căn Nội Sắc.
- Trần: Thường nó 6 cái bên ngoài (Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp) thuộc về vật chất. Nó là Trần vì nó có công dụng làm nhiễm ô tánh thấy, nghe, ngữi, niếm, xúc, biết. Ban đầu nó chỉ là 6 cảnh, mà tại nó có thể làm cho con người mê muội nên hóa thành trần. Sáu trần đó là ngoại sắc.
Bài sám Quy Mạng có đoạn:
“Đệ tử chúng đẳng tự di chơn tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dỉ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội…”. Ta tự rời tánh chân đi, trở thành mê muội, lặn hụp theo dòng nước sanh tử, thắm nhiễm bởi mê đắm sắc đẹp (vật chất) và âm thanh. Mười triền phược, mười sử thành nghiệp hữu lậu của con người, sáu căn sáu trần vọng thành bao tội lỗi…
- Tâm: “Nhất tâm bất sanh vạn pháp câu tức” nói vạn pháp nhưng thật ra là biểu hiện qua sáu công dụng. Đó là: Thấy, Nghe, Ngữi, Niếm, Xúc, Biết.
Ví như có câu:
“Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
Sắc bất ba đào vị nịch nhân”.
Nghĩa Là: Mưa không mạnh nhưng cản chân được khách, sắc đẹp nó không phải sóng nước nhưng nhận chìm người.
Tâm dấy khởi bao nhiêu là tư tưởng
Gọi là Căn do sanh ra cành lá quả hoa.
Tâm cũng tức là căn, nếu không có 6 căn thì không ai biết được ai, bởi có căn mới phân biệt được Pháp và trần.
- Pháp: Tóm chung có 6 dạng là: Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp. Sáu món này đại biểu hiện tượng vạn hữu trước mắt ta. Tánh của chúng vốn không ô nhiễm, nhưng vì chúng mà sáu căn của con người có thể nhiễm ô, cho nên gọi chúng là Trần.
Pháp là bao la, núi rừng đại địa giang hà
Trần là bụi vì nó bám vào cõi lòng ô nhiễm.
Tóm lại Tâm cũng là căn, Pháp cũng là Trần. Hai phạm trù này nếu ta không học đạo, không hành đạo thì nó rất dử dội. Người học đạo và hành đạo thì thấy nó chỉ là bụi bám trên gương.
Do vậy người tỉnh thức giác ngộ thì tâm để riêng ra tâm, cảnh để riêng ra cảnh thì không có đau khổ.
Xét cho tột! Căn trần chỉ là bụi bám gương mờ
Lau sạch rồi thì Gương sáng tinh mơ.
Căn và Trần vừa là nguyên nhân và kết quả khởi sanh ra phiền não vô minh, chúng là nguồn gốc của mọi nguyên nhân đau khổ. Nhưng truy nguyên thì chúng chỉ là một thứ “huyễn hư” không tự tánh. Với tâm trong sáng thanh tịnh của con người, Căn và Trần chỉ là thứ bụi bám trên gương. Tâm con người từ xưa đến nay vốn hoàn toàn trong sáng rỗng rang, thanh tịnh và vắng lặng, 6 cảnh bên ngoài nó cũng vắng lặng và vô tình, nó cũng không mời mọc làm đau khổ cho ai.
Cho nên tu là hồi quang phản chiếu “Tâm không cảnh tịch”, viễn ly được vọng tâm đắm nhiễm sai lầm chân lý trong cuộc sống hằng ngày. Bấy giờ ta sẽ có Chân Tâm Thường Trú, Thể Tánh Tịnh Minh vốn có của chính mình.
Cảnh lặng tâm yên trời quang hiển hiện
Tâm pháp song vong thanh tịnh Lý Chân.

 

Bất Dị Pháp Sư.

851 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.573.235 Truy cập

Đang trực tuyến : 4 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 3.825.913 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.044 Lượt nghe

FaceBook