Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

CHỨNG ĐẠO CA giảng giải yếu lược – ngày 6/1/2017
KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI THỨ 40

 

PHIÊN ÂM:
Chân bất lập vọng bổn không
Hữu vô câu khiển bất không không
Thập lục không môn nguyên bất trước
Nhất tánh Như Lai thể tự đồng.
TẠM DỊCH NGHĨA:
Chân thì không có Thật, Vọng lại vốn không!
Vậy thì ý niệm Có Không nên bỏ khỏi nơi lòng.
Mười sáu món gọi là Không, cũng chẳng bận tâm chấp mắc,
Một tánh Như Lai hiển hiện tự đồng.
YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI:
Người chứng đạo thì thấy chân - vọng, có - không rất bình thường. Người không chứng đạo ai cũng cầu chân diệt vọng, phàm phu rất thích cái có nhưng sợ cái không, người có biết chút ít về đạo lý thì lại sợ có tìm không. Chân Vọng “Có, Không” của người chứng đạo và người không chứng đạo nhận thức khác nhau.
Chân thì không có thật, Vọng lại vốn không!
Vậy thì ý niệm Có Không nên bỏ khỏi nơi lòng.
Ai cũng cầu tìm chân như nào đó để hường về, hy vọng đó là chân như bất hoại. Không bao giờ có! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt…
Ta nhớ lại Đức Phật Thích Ca đời sống của Phật xa lìa tánh chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả. Chúng sanh thì chấp ta, chấp người, chấp chúng ta, chấp chúng nó, chấp màu da, chủng tộc, chấp văn hóa nên khổ. 
Phật nhìn chúng sanh bằng từ nhãn, bằng tâm bình đẳng nên Phật thấy bản thể chung cùng, do địa dư đất nước mà có phân biệt Âu, Á, màu da đen, da vàng, da trắng… nhưng tim, gan, thận, ngũ tạng lục phủ, vui mừng, buồn giận, thương ghét như nhau. Như Lai được quả Vô Thượng Bồ Đề tại vì Như Lai sống bằng tâm bình đẳng “Thị chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ thị danh a nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề”. Nhìn vạn pháp bình đẳng không có nào tốt, cái nào xấu, đáng thương hay đáng ghét.
Cái quả Bồ Đề là cao nhất mà Như Lai còn phủ nhận, vậy thì còn cái nào hơn mà gọi là Chân. Ta sống đúng chân lý thì không có đau khổ. Chổ nào cũng vậy! Tất cả là do người phải có khinh an tự tại, vấn đề bộ não thảnh thơi là có an lạc.
Vì vậy Thiền Sư khuyên ta “Chân bất lập”. Ta có chân ngay chổ ta đang có thiểu dục tri túc; giống như chổ nằm không có ác mộng là Niết Bàn, không có chân như nào ngoài tâm thanh tịnh, xa lìa ngũ cái, lục dục, thất tình, bát phong, cửu kiết, thập sử.
- Ngũ cái: Tham dục, sân nhuế, thùy miên, trạo hối, nghi pháp.
- Lục dục: Sắc dục, hình mạo, oai nghi tư thái, ngữ ngôn âm thanh, 
tế hạt, nhơn tưởng.
- Thất tình: Hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục.
- Bát phong: Lợi, suy, hủy, dự, cơ, xưng, khổ, lạc.
- Cửu kiết: Ái, nhuế, mạn, si, nghi, kiến, thủ, san, tật.
- Thập sử: Tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. 
“Vọng bổn không” chỉ cần chánh niệm, tỉnh thức là vọng vốn không có mà không cần diệt. Người học đạo phải cương trực thẳng thắn, giữa bạn bè, vợ chồng, cha con… ban đầu ngồi lại với nhau thì lịch sử, vui vẻ quên cảnh giác nói chuyện với người này người khác, thành ra nhận giặc làm con nên ra gây phiền não, ta phải cắt ngang câu chuyện. Nếu không cắt ngang giống như vào mê hồn trận là phải chết trong ấy; chỉ vì mê thì vô minh nó tác động hoằng hành, khi thức tỉnh thì tìm đâu ra tham sân si phiền não. 
Cho nên gọi là “Vọng bổn vô”. Người ta đi tìm hạnh phúc, vì chử “Tìm” sẳn có cái nghĩa là không gặp, vì hạnh phúc không có sẳn đời sống người đó. Người đệ tử Phật mà lo tìm Chân diệt Vọng là chưa biết tu. Vấn đề “Có, Không” đừng phủ nhận san hà vủ trụ là không, là tu sai với chân lý Phật dạy. Thế thì, sáu cảnh sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp hiện có trước mắt, chớ oán trách trốn chạy. Ngay lúc đó trở về bản giác vốn có của mình. Do vậy “Có” không” là thật ngã, luôn luôn biến chuyển vô thường, sanh sanh diệt diệt; “Không” Đừng thấy nó hoàn toàn rổng, bị vô thường vô ngã; hiểu như vậy nên an nhiên bất động trên cõi đời.
Mười sáu món Không: Nội Không, Ngoại Không, Nội Ngoại Không, Không Không, Đại Không, Thắng Nghĩa Không, Hữu Vi Không, Vô Vi Không, Tất Cánh Không, Vô Tế Không, Tán Không, Bổn Tánh Không, Tự Tánh Không, Nhất Pháp Không, Vô Tánh Không, Vô Tánh Tự Tánh Không.
Mười sáu món gọi là không, không cho tâm dính dáng. Bất cứ danh từ không trong mười sáu món cũng gọi là Không, không có cái Không nào chân lý, ta phải sống với thể tịch nhiên.
Kinh Pháp Hoa Phật dạy: “Thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trú”, Không là để chỉ bày chân lý duyên sanh không thật. Như Lai vẫn ở trong vạn pháp “Có” mà Như Lai có Bồ Đề Niết Bàn vì Như Lai không vướng mắc.
Những vấn đề Chân Vọng, Có Không này thì đòi hỏi người có hạt giống đại thừa mới tư duy nghe nỗi.
Thông thường quý vị thích nghe thứ giáo lý thùng rổng kêu to, bỏ Ta Bà này, bỏ vọng cầu chân, xa lánh cõi hiện tại đang có cầu về Cực lạc mà thật ra không có chân lý gì hết. Lý lẽ đó! người mới học Phật khó tìm thấy chổ “Phi chân Lý”. Qua cái thấy của người chứng đạo Chân không tự thể, lấy gì để Lập cái gọi là Chân? Đối với Vọng thì: “Vọng không Chân, tìm Vọng sao ra?”.
Người tu theo Đạo Phật là phải chuyển phiền não ngay hiện tại, đừng trông đợi đời sau. Không là không tự ngã, Có là có bằng duyên sanh. Có là có một con người, một pháp nào đó. Có là có duyên sanh như huyễn. Người chứng đạo không phủ nhận sự hiện diện của vạn pháp mà cũng không khẳng định vạn pháp là Có theo kiểu thấy thông thường.
Ta phải xóa ý niệm Có Không. Vì Có không tự thể là Có mà không. Không! Không tự thể Không như lông rùa sừng thỏ. Hiểu như vậy ta tự tại với Có Không.
Hiểu như vậy không những không vướng mắc cái không mà thâm nhập chân lý thanh tịnh rỗng rang châu biến pháp giới.

 

Bất Dị Pháp Sư.

599 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.573.268 Truy cập

Đang trực tuyến : 1 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 3.825.975 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.045 Lượt nghe

FaceBook