Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

CHỨNG ĐẠO CA giảng giải yếu lược – ngày 4/1/2017
KHÚC CA CHỨNG ĐẠO – BÀI 39

 

PHIÊN ÂM:
Kiến pháp tràng lập tông chỉ
Minh minh Phật sắc Tào Khê thị
Đệ nhất Ca Diếp thủ truyền đăng
Nhị thập bát đại Tây Thiên ký.
Pháp Đông Lưu nhập thử độ
Bồ Đề Đạt Ma vi sơ Tổ
Lục đại truyền y thiên hạ văn
Hậu nhân đắc đạo hà cùng cố.
TẠM DỊCH NGHĨA:
Kiến đạo tràng, nêu cao cờ pháp rạng ngời Tông chỉ
Ý Tổ Tào Khê là ý Phật chân truyền.
Sự truyền trì Chánh pháp Đại Ca Diếp là Tổ đầu tiên,
Xét niên đại là hai tám đời sử sanh ghi rõ.
Khi chánh pháp, truyền sang Đông Độ
Bồ Đề Đạt Ma là sơ Tổ Trung Hoa
Truyền sáu đời ai cũng biết cũng nghe
Người được đạo đời sau nhiều vô số kể.
YẾU LUẬN GIẢNG GIẢI:
Hai Mươi Tám Đời Tổ Sư hoằng truyền chánh pháp bên Ấn Độ:
1. Tổ Ma Ha Ca Diếp.
2. Tổ A Nan. 
3. Tổ Thương Na Hòa Tu. 
4. Tổ Ưu Ba Cúc Đa. 
5. Tổ Đề Đa Ca. 
6. Tổ Di Đa Ca. 
7. Tổ Bà Tu Mật. 
8. Tổ Phật Đà Nan Đề. 
9. Tổ Phục Đà Mật Đa. 
10. Tổ Hiếp Tôn Gỉa. 
11. Tổ Phú Na Dạ Xa. 
12. Tổ Mã Minh. 
13. Tổ Ca Tỳ Ma La. 
14. Tổ Long Thọ. 
15. Tổ Ca Na Đề Bà. 
16. Tổ La Hầu La Đa. 
17. Tổ Tăng Già Nan Đề. 
18. Tổ Già Da Xá Da. 
19. Tổ Cưu Ma La Đa. 
20. Tổ Xà Dạ Da. 
21. Tổ Bà Tu Bàn Đầu. 
22. Tổ Ma Noa La. 
23. Tổ Hạc Lặc Na. 
24. Tổ Sư Tử. 
25. Tổ Bà Xá Tu Đa. 
26. Tổ Bất Như Mật Đa.
27. Tổ Bát Nhã Đa La. 
28. Tổ Bồ Đề Đạt Ma.
Kinh sách thường gọi là Tây Thiên Tứ Thất, tính theo toán học, tứ là bốn, thất là bảy: 7 x 4 = 28.
Về Đông Độ (Trung Quốc) thì “Đông Độ Nhị Tam”, có 6 vị Tổ truyền thừa y bát gọi là “Lục Đại Truyền Y” gồm: 
1. Tổ Bồ Đề Đạt Ma. 
2. Tổ Huệ Khả. 
3. Tổ Tăng Xán. 
4. Tổ Đạo Tín. 
5. Tổ Hoằng Nhẫn. 
6. Tổ Huệ Năng.
Ở trên bàn thờ Tổ các Thiền Môn thường có câu ca ngợi Tổ Ca Diếp và Tổ Huệ Năng: Người Tổ đầu tiên của Đạo Phật và vị Tổ sau cùng:
“Niêm hoa đốn ngộ thừa đương Linh Thứu chấn tông phong
Y bát chân truyền vĩnh kế Huỳnh Mai hưng đại đạo”.
Nghĩa là: Niêm hoa pháp đốn ngộ nơi núi Linh Thứu làm vang dội Tông phong; Truyền trao y bát chốn Huỳnh Mai, tiếp mãi dấy lên Đại đạo.
Hoặc cũng có nơi thì câu đối ca tụng về Tổ Huệ Khả và Tổ Huệ Năng:
“Thiếu Thất đình tiền thiên trượng bạch vân hàn lập tuyết
Huỳnh Mai lâm lý nhất triêu minh nguyệt dạ truyền y”.
Nghĩa là: Trước động Thiếu Thất ngàn trượng, mây trắng tuyết rơi lạnh thấu xương; Nơi rừng Huỳnh Mai trời sớm dưới trăng truyền y bát.
Trong Kinh điển ghi chép và nói việc truyền trì mạng mạch Đạo Pháp, truyền bá chánh pháp là công việc hàng đầu rất quan trọng của người xuất gia là “Tục Diệm Truyền Đăng” nghĩa là khởi đèn chánh pháp không cho tắt để mổi ngày một tỏa rạng.
Phật là bậc Thượng lưu vượt thẳng đến giác ngộ, còn ta phải cố gắng làm sao để đạt tới Trung lưu. Người đệ tử Phật biết học, biết tu là phải tìm hiểu chân lý để tiếp dẫn hậu lai, tiếp nối truyền thống Tục Diệm Truyền Đăng. Trong những buổi lễ lớn của Phật giáo ta dựng cờ, dựng phướn (Pháp) là nói nên ý chỉ này. 
Kiến pháp tràng, nêu cao cờ pháp rạng ngời Tông chỉ
Ý Tổ Tào Khê là ý Phật chân truyền.
Sự truyền trì chánh pháp Ca Diếp là vị Tổ đầu tiên… Tông chỉ của Đạo Phật là Giới, Định, Huệ. Học Giới là để chận đứng sai lầm về thân khẩu. Từ nơi giữ thân, khẩu đứng lặng thì tu thiền định, phải tư duy nhiều về lời dạy của Phật, xem giáo lý đó có phù hợp với chân lý hay không hay có phù hợp với cuộc sống, của bản thân và của người trí thức; thiền định là tu duy tu, đúc kết chân lý mới có Huệ.
Ngài Ca Diếp là bậc thượng thủ đứng đầu thay Phật tiếp nối tục diệm truyền đăng. Thiền là chất chung cho người tu hành, không dành riêng cho tu thiền mới có. Tất cả pháp môn nào cũng phải có Thiền.
Lập tông chỉ Ngài Ca Diếp đứng đầu phải có Giới, có Định, có Huệ. Tam Vô Lậu Học là Tông chỉ của đạo Phật. Thí như pháp môn Tịnh Độ cũng phải học Thiền, nếu niệm Phật mà không biết tư duy, quán chiếu thì không có kết quả, tư duy quán chiếu hướng về pháp giới tàng thân A Di Đà Phật, tịch quang chân cảnh cá trung huyền.
“Phật hiệu Di Đà pháp giới tàng thân tùy xứ hiện
Quốc danh Cực Lạc tịch quang chơn cảnh cá trung huyền”
Khi tâm thanh tịnh thì Phật hiện, thế giới Thường Tịch Quang ở trước mắt ta. Tất cả nhà chùa đều gọi là Thiền Môn. Nhà Chùa nào khi ăn cơm hoặc tụng Kinh thường nguyện: “Thiền Môn nghiêm tịnh, hải chúng an hòa, nguyện cầu thí chủ tấn tam đa, đàn na tăng ngũ phước”. 
Tuy vậy câu nguyện này về mặt sự nghe hay, nhưng về mặt lý chưa phù hợp thời nay, ví như Tam đa: Đa Tử, Đa tôn, Đa phú quý. Ngày nay mà nhiều con thì không tốt, nhiều cháu thì khó khăn, nhiều của thì hay đau khổ….
Vậy! Tam đa của Phật giáo là: Làm pước, gần bạn lành và Cầu học Giáo pháp..
Ngũ phước là nói theo Nho giáo, gồm: Thọ (sống lâu), phú (giàu sang), an (an lành), hảo đức (đức tốt), và khảo chung mệnh (an vui đến chết).
Ý Tào Khê y như lời Phật, Ngài Huyền Giác thiền sư tâm đắc pháp của Lục Tổ Huệ Năng (Tào Khê), về tài học Huyền Giác thiền sư là người quảng kiến đa văn. Tổ Huệ Năng không biết rành chữ nghĩa, ai hỏi gì thì nói nấy.
Đạo Phật có cái đặc biệt: Chủng tánh rất là quan trọng, có nhiều người học cao mà vẫn mê tín hoang đường ảo tưởng. Nhiều người học ít mà có chủng tánh đại thừa, nghe giáo lý biết cái nào đúng chân lý cái nào phi chân lý. Tiếp thu nhận thức chân lý rất nhanh.
Theo địa dư: Phổ vị thế giới tất đàn, pháp tương đối của cõi đời này, Trung quốc là hướng Đông, nhìn về Ấn Độ là hướng Tây. Người truyền Đạo sang Trung Quốc là Bồ Đề Đạt Ma vị Tổ Sư đầu tiên. Thật ra bên Ấn Độ không có chia Tông, chỉ có những tư tưởng bộ phái (có mấy chục bộ phái), vì sự hiểu biết nhận thức khác nhau, ví như: Ngã Pháp Hữu Vô, Pháp Vô Khứ Lai, Ngã Pháp Câu Hữu, Ngã Pháp Câu Vô… tất cả do tư tưởng hiểu biết, do vậy nó có nhiều bộ phái. Khi qua Trung Quốc mới chia ra đặt tông. 
Nhưng nói cho cùng Tông chỉ Đạo Phật là Giới, Định, Huệ, sự thật truyền thừa 33 đời Chư Tổ từ Tây Trúc đến Đông Độ, tông chỉ đạo Phật là Giới, Định, Huệ. Do vậy học nghiên cứu kỷ về vấn đề Tông này phái nọ có khi nó tự ràng buộc rồi kỳ thị chia rẻ. Tất cả chư Tổ tu hành đắc đạo là người Truyền Đăng.
Càng thậm tệ hơn khi một số vị viết về Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma rồi dựng thành phim, thấy Tổ lập môn phái Võ rồi đi gây chiến phái này, phái nọ để chinh phục họ theo mình. Thấy như vậy đau lòng cho đạo Phật, thật sự Tổ không có đi gây chiến như vậy, có nhiều vị vì tôn trọng võ thuật nên phô bày; vậy mà nhiều vị trong Phật giáo vỗ tay tán thán, không biết đó là sự bôi bác Tổ Sư. Còn rất nhiều giả thuyết bày ra: Như Ngài Quan Âm sang Phổ Đà Sơn, Ngài Thế Chí sang Tu Di Sơn v.v… Họ bịa đặt ra để lừa gạt và nêu cao chủ quyền của Trung Cộng. Bản thân tôi luôn có ý thức vạn pháp nó như vậy, nên giữ lập trường theo Phật giáo nghiên cứu lời chân lý Phật dạy, không làm chính trị cho một chủ nghĩa nào. Nhưng vì tinh thần của Phật Giáo phải lên tiếng cho quý hành giả biết, đã hơn ngàn năm chúng ta bị người Trung Quốc đô hộ và cố tình thuần hóa Việt nam để theo văn hóa độc tài thủ đoạn của họ. Cho đến các Chùa cũng vậy! Không nhận thức ra được cái nhục, vì họ đã làm cho ta bị ảnh hưởng biết bao nhiêu đời.  Và cũng chính họ còn nói:
“Thiệt nhu thường tại khẩu, xĩ diết chỉ duy cang
Nhu nhược trì thân chi bổn, cang cường nhá họa chi nhơn”.
Khi chánh pháp truyền sang Đông Độ
Bồ Đề Đạt Ma là sơ Tổ Trung Hoa
Truyền sáu đời ai cũng biết cũng nghe
Người đạt đạo đời sau nhiều vô số kể.
Chúng ta là người con Phật phải học cái gì hay, cái gì đem lại an lạc, tự tại cho bản thân thì mình nên trao dồi, không phải ta phủ nhận họ sai hoàn toàn, vì họ cũng có rất nhiều bậc hiền triết cao cả như: Khổng Minh, Quan Công, Trang Tử, Lão Tử v.v… Tuy vậy hay ta học phong kiến phi chân lý là bỏ. 
Người tu hành đắc đạo: Thí dụ như khi nghiên cứu Chứng Đạo Ca sanh tâm hoan hỷ chuyển cái nhận thức có an lành, phát huy trí huệ, xây dựng an lạc giải thoát cho tâm hồn; đắc đạo là như vậy. 

 

Bất Dị Pháp Sư.

810 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.573.269 Truy cập

Đang trực tuyến : 1 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 3.825.975 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.045 Lượt nghe

FaceBook