Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

NHỚ LỜI NGƯỜI XƯA – Kỳ 8
 

Vía Bồ Tát QUÁN THẾ ÂM – Phần 2.
Hôm nay tối thứ 6 ngày 21/10/2016, quý Phật tử về tụng Kinh và học Giáo Pháp. Rất vui mừng là Đạo tràng Chùa Vạn Hạnh ngày một đi lên, các vị bớt đi mê tín hoang đường hướng đến mục tiêu chính là Giải thoát giác ngộ. Chùa Vạn Hạnh giờ này cùng nhau lo tu học, khỏi phải lo tiền bạc hàng tháng nặng nề, có dư chút đỉnh thì Thầy trò ăn ngon, còn như tháng nào tôi không đi giảng, không ai cúng dường thì rau luột chấm nước tương, hay cháo trắng ăn với củ cải muối. Thật chất số Phật tử như vầy không bao giờ đói, nhất là có tu hành hướng đến lý tưởng, làm theo lời Phật dạy.
Thời xa xưa chư Tổ sư đến đâu cũng để lại âm đức cho người sau; còn đời nay chúng ta dọn dẹp rác của một số người trước rất mệt nhọc. Người lớn mà không rồi thì để lại hậu quả khôn lường cho người nhỏ. Con thuyền sắp chìm bởi đám trước đục khoét, mà huynh đệ Thầy trò cùng nhau tát cứu vãn con thuyền được như vậy quả là nhờ năng lực Đại bi tâm của Bồ tát Quán Thế Âm. Chúng ta nghĩ lại xem mình không tin Bồ tát bên ngoài mà Bồ tát chính tâm trí của chúng ta, bởi tâm vô tư, sống với sự tự tại. 
Nghe Phật tử nói lại có vị Thượng tọa điện dò xét xem Chùa Vạn Hạnh như thế nào? Và có ý soi bói tại sao thế này thế khác! Cái gì ngon chắc không đến phiên mình, chúng tranh nhau đớp. Chúng sanh là vậy, với tâm của Phật và Bồ tát dạy, phải làm những việc khó, chuyện dễ để người khác làm. Chúng ta đệ tử Phật môn, xuất gia hay tại gia cũng cố gắng bỏ tâm gươm dao, quyền thế, kẻ trên người trước. Nếu ai bằng lòng với tâm Phật thì vào nước Tịnh của Phật. Duy chỉ có Phật tâm mới vượt qua ngã chấp, ngã kiến, tôi người. 
Tụng Kinh đọc Kinh hiểu nghĩa Kinh, mới biết nguyên nhân nào bị đắm đuối trong sông mê, nhận chìm trong biển ái. Tại sao để những ham muốn, để nước ái dục nhận chìm? Đó là đề tài tôi muốn chia sẻ cho quý Đạo tâm tiếp theo bài Nhớ Lời Người Xưa – Kỳ 7 vừa qua. Bồ tát Quán Thế Âm là tiếng lòng mầu nhiệm, một nhân cách hóa phương pháp tu tập.
Nếu tu hành biết giữ gìn năng lực Đại bi là chuyển hóa tính hung hản chấp chặt, nóng giận, tức thời dầu nghe gì, ai chê trách phủi ân bạc nghĩa cũng không giận dữ bởi bao bọc Đại bi tâm đà la ni, trở lại an bình mát mẽ.
Những ai bị bệnh thân không đáng ngại, chỉ sợ tâm bệnh, suốt ngày ngồi tính hơn thua, tốt xấu, chê bai biếm nhẽ, để tìm cái này chiếm cái khác là Tâm bệnh. Tụng Kinh, niệm Phật, ngồi Thiền, trì Chú là để Tâm yên, Thân nhẹ và Trí sáng.
Lắm khi chúng ta nghĩ lại xem, con vật khi nó bệnh thì nó tìm một chổ yên tỉnh nằm một mình để điều phục vết thương, còn con người thì không yên. Vì lẽ đó, Tụng Kinh, Tọa Thiền, Niệm Phật hay Trì Chú là để trị bệnh Tâm. Một khi Tâm yên thì trí sáng, khi trí sáng thì chuyển hóa mọi nguyên nhân đau khổ. Con vật như con chó hay mèo chẳng hạn, khi nó bệnh thì nó biết tự ra ngoài vườn tìm cỏ nhai cho mửa ra thức ăn hoặc độc thực, còn con người có bao nhiêu trí huệ thì may mắn gấp vạn lần; nhất là đọc Kinh Phật là liều thuốc mầu nhiệm mà không chịu uống.
Quán là vận dụng cái trí năng tri, soi vào tâm để nhận thức đối tượng.
Thế là sự vận động tương tục không ngừng của tâm tưởng.
Âm là âm hưởng âm ba đối tượng nhỉ căn.
Quán Thế Âm ghép lại là Quán niệm cái tiếng tăm thầm lặng trong như sương trắng nhu tuyết, sáng chói như kim cương, thường xuyên không phút giây gián đoạn ở cõi lòng.
Bởi chúng ta chưa rõ thấu đạo lý, nên mất sự thăng bằng và nghĩa tình cao đẹp. Kể cả ngay trong gia đình mà vẫn cảnh đồng sàng dị mộng. Duy thức học gọi là: “Năng tàng, Sở tàng và Ngã ái chấp tàng”. Người đạt đạo thấy rõ thật tướng pháp là giai không, hiển đạo rồi thì sợ gì ai phủi ân nói xấu, chỉ ngại lòng ta có vượt qua thử thách để minh chứng mình hiển đạo được không thôi.
Ở đời có tiếng nào thường xuyên liên tục không gián đoạn để chứng minh rằng ta Tỏ đạo Bồ đề, chỉ có tiếng lòng mầu nhiệm, khuynh hướng của: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định và Trí huệ, Tiếng của Chánh kiến (Vượt qua có và không mới được gọi là Chánh kiến, xưa này cứ quan niệm Chánh kiến là cái chơn chánh. Quan niệm này chưa đủ ý nghĩa, thậm chí bị thiên kiến).
Vậy thì đạt đạo bằng cách nghe của Nhĩ căn viên thông trọng tâm là cứu khổ bằng lòng Từ bi đầy mạnh mẽ. Muốn được vậy hành giả phải có thân thể lành mạnh và mọi vật chất đầy đủ. Vì chẳng qua vì vật chất mà tình cảm phải mù mờ lý trí, giúp ai đó cứ ngở là ân nghĩa là từ bi, khen tăng bưng bóc ai đó cứ ngở là đền ân đáp nghĩa, và ai đó đòi hỏi như vậy là chưa thật chất của sự hy sinh bằng lòng quảng đại vị tha cao cả. Người hiển đạo không cần ban vui bằng vật chất, không cần khen tặng hay chê bai, mà có lúc họ cần thấm thía với nghịch cảnh dòng đời, phải chịu đựng sự trả giá đầy bất công để thấu tình đạt lý. Nếu không thì cứ suốt đời lanh quanh:
“Đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi”.
Hoặc giả hơn nữa là:
“Nhơn hệ ư thê tử xã trạch, thậm ư lao ngục. Lao ngục hữu tán thích chi kỳ, thê tử vô viễn ly chi niệm. Tình ái ư sắc khởi đàn khu trì, tuy hữu khổ khẩu chi hoạn tâm tồn cam phục. Đầu nê tự nịch, cố viết phàm phu, thấu đắc thủ môn, xuất trần La hán”.
Nghĩa lý nôm na là: Dính dắp vào con đường thê tử cũng như phu tử còn nguy hiểm khổ hơn ngục tù. Ở tù còn có ngày mãn hạn, còn thê tử không có ngày ra, phải chịu cam khổ đắng cay, tâm hồn lạng quạnh, tự mình lấy dây trói chặt, nên gọi là phàm phu, bao giờ tìm được cửa ra, gọi là bậc xuất trần La hán.
Quý Phật tử có đạo tâm hãy cùng nhau quảng tuyên Chánh pháp, dẹp bỏ những ý niệm bôi nhọ bóp méo sự thật về “Hạnh Quán Thế Âm”, những ý khuyên dạy bá tánh tôn thờ theo kiểu Bồ tát Quan Âm đi làm Từ thiện xã hội. Rằng Bồ tát Quan Âm sẽ giúp đở hứa hẹn, hộ độ độ trì những gì thí chủ mong muốn, miễn là cố gắng sắm sanh lễ vật lạy Bồ tát theo kiểu 12 lạy tụng Kinh Phổ Môn hay theo Kiểu 500 lạy Ngũ bách danh để được hộ true là tà kiến ngoại đạo mê tín hoang đường.
Bồ tát là Đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Bồ tát là bậc Hữu tình giác ngộ, Bồ tát là bậc giác ngộ cho hữu tình. Bậc Bồ tát là vị đã thân chứng Giáo lý Nhân Quả của Phật dạy, biết Chánh, tà, Chân, Ngụy, Chánh pháp, Phi pháp với sức trí huệ hành thâm Bát nhã ba la mật. Vậy Bồ tát Quan Thế Âm không phải chỉ có tâm Đại từ bi, cứu khổ, cứu nạn khi nhận lễ lạy van vái cúng dường. Ai nói và hiểu như vậy là bôi nhọ sỉ nhục một cách nặng nề với Bồ tát Đẳng giác Quán Thế Âm.
Tu pháp quán niệm Bồ tát Quán Thế Âm là vượt qua 7 nạn như nói ở bài trước, và được an vui.
- Có được thất bảo chở bằng thuyền: Vàng, bạc, lưu ly v.v.. biểu trưng cho Thất thánh tài là: Tín, Giới, Văn, Tàm, Quý, Niệm, Định, xả.
- Của báu: Biểu trưng tất cả công đức lành.
- Con trai: Biểu trưng cho trí huệ giác ngộ.
- Con gái: Biểu trưng cho đạo hạnh, phước đức và giải thoát.
…. Mời quý vị cùng nghe bài tiếp theo…

 

Bất Dị sơn Tăng.

1150 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.599.663 Truy cập

Đang trực tuyến : 3 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 4.019.368 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.204 Lượt nghe

FaceBook