Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

NHỚ LỜI NGƯỜI XƯA – Kỳ 5
 

Đêm qua, tôi nằm Mộng (Lý đương nhiên Mông mơ là không thiệt rồi, nhưng ngụ ý gì?) thấy mình dạo chơi cảnh Địa ngục, thấy Bà Thanh Đề đang nói chuyện với một số Tăng Ni và Phật tử. Bà ấy nói:
- Tôi chấp nhận chịu mọi đau khổ cực hình nơi này, chỉ mong trên trần thế các Thầy và Phật tử đừng tham vọng bỏn xẻn, đừng nói dối gạt ngoa mỵ phỉnh phờ. Sự thật đáng lý tôi lên cõi thiên giới nhờ vào lòng ăn năn hối cải, bỏ ác làm lành của tôi. Vậy mà quý Thầy và Phật tử cứ bịa ra chuyện cầu nguyện van xin, nên tôi phải trở lại ở Địa ngục này chờ quý vị xuống để chia sẻ: “Thưa các vị! Tam đồ ác đạo không phải dành cho tụi tui không thôi, mà dành cho tất cả những ai còn nhiều Mộng và Tưởng. Mong các vị hãy buông bỏ mội sự vọng tưởng sai lầm, Chùa to Phật bự, phẩm vị tước hàm, nào bạc tiền gom góp. Tui thấy ngày nay nhiều vị đã bị 3 cao 1 thấp, nào Tiểu đường, nào sơ gan cổ chướng, nào chân mỏi gối dùng gậy chống dầu xoa, mắt mờ tay lãng, mà chưa bỏ được chức quyền danh vọng, còn ham xây Chùa mua đất v.v… đến Vô thường réo gọi, xuống đây dành với tui chổ ngồi, tui tát vào mặt, thì đừng cho Thanh Đề này hổn láo bất kính Tăng Ni. Xuống đây rồi! Thằng nào như thằng đó, Nhân và Quả không sai, không có phân chia Tăng tục. Vậy tha thiết xin khuyên Tăng Ni và bổn đạo bá tánh hãy cố gắng làm mọi việc lành khi còn sống, có an lạc giải thoát lúc sống, đừng ham hố danh lợi Chùa chiền, đừng để Bổn nguyện bởi Tình cảm, Vật chất và Tư tưởng ngông cuồng. Mau vượt qua 3 cõi, đùng tâm Từ, Bi, Hỷ, xả đạt đến Vô dư y Niết Bàn”.
Kinh của Phật dạy từ bìa đến ruột đều là vị ngọt ví như đường phèn, đọc qua một hai lần giống như ngậm qua thấy ngọt nhưng chưa thấm thía vị ngọt. Trên đường tu học chớ vội dàng hấp tấp, từng bước học tập nghiên cứu, càng đọc càng nghe càng hiểu sâu sắc.
Kinh Phật cốt chỉ cho con người đạt đến mục đích Giải thoát và Giác ngộ. Do một số tư tưởng trình độ chủng tử của một số Tăng Ni mà họ triển khai sai lệch lời Phật ý Kinh nên trở thành mê tín dị đoan hướng ngoại hoang đường.
Chúng ta thử đem ra 1 bằng chứng về Giáo lý ban sơ học Đạo, ai cũng phải học Đạo đế là 37 phẩm trợ đạo. Ba mươi bảy phần khai thông, trợ giúp đưa đến Niết bàn, Bồ đề. Ai mới vào tu hành đều phải học Pháp tứ niệm xứ. 
I. Quán thứ nhất là Thân này bất tịnh. Trăm người như một, đều hướng dẫn cũng như thực hành phải Quán chiếu cơ thể con người gồm có 36 thứ bất tịnh và được chia thành 3 nhóm:
- Thứ nhứt: gồm có 12 thứ ngoài thân: tóc, lông, móng, răng, ghèn, nước mắt, nước mũi, nước miếng, phân, nước tiểu và mồ hôi.
- Thứ hai: gồm có 12 thứ trong thân: da, da non, máu, thịt, gân, mạch, xương, tủy, lớp mỡ da, mỡ óc, màng bọc gân, thịt.
- Thứ ba: gồm có 12 thứ nằm sâu trong thân: gan, mật, ruột, dạ dày, lá lách, thận, tim, phổi, bàng quang, mề phân, đàm đỏ và đàm trắng.
Mục đích của sự phân tích cụ thể như trên là nhằm giúp chúng ta nhìn thấy rõ ràng, chính xác về thân tướng bất tịnh của con người để hướng tâm đến trạng thái xả ly, không chấp thủ.
Hồi mới nghe khái niệm như vầy, học thuộc từng chi tiết như vậy, rồi đi giảng nói lại, là tự thấy mình hiểu biết rồi đó; đến bây giờ tôi nhận ra chưa hiểu sâu sắc về ý của Phật, lắm khi còn phỉ báng Phật. Giá như giảng nói Bất tịnh là nhơ nhớp, không sạch sẽ là chưa hiểu Đạo Phật. Phật làm việc rổi nghề vậy sao? Ngồi đó mà nghĩ đến nhơ nhớp chi ly, xem nó là Bất tịnh thì còn gì ông Phật. Trong khi ấy, chủ đích của Phật giáo là Giải thoát và Giác ngộ, mà muốn có Giải thoát và Giác ngộ thì đòi hỏi Trí huệ siêu việt, trí huệ siêu việt thì phải nhận rõ “Ngũ uẩn giai không”, và các Pháp là vô tướng. Vô tướng là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh….
Trở lại vấn đề Quán thân bất tịnh là thế nào? Sự vật, động vật, thực vật, khoáng vật trong vũ trụ này nó vốn “Như vậy”. Hiển bày như vậy rồi, thì chê nó bất tịnh là thế nào? Nguyên lý duyên sanh của vũ trụ vạn hữu an bày như vậy, cứ ngồi đó mà Quán máu tanh hôi, bao tử thúi tha, ruột non ruột già chứa phẩn là như vậy, không có chuyện gì để phân tích quán chiếu thêm nữa.
Ngay cả Lão tử còn nói: “Ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân”. Nghĩa là: Sở dĩ cuộc đời ta nhiều gian truân khổ ải, là vì ta có Thân. Nguyên nhân của mọi sự đau khổ là do có Thân này. 
Vậy Bất tịnh là gì? Bất tịnh là Bất bình, bất mãn, bất như ý, mọi sự đau khổ là do có Thân này. Bất tịnh nói gọn là nguyên nhân của mọi đau khổ.
Chúng ta đưa ra biện chứng! Người bình dân chạy vất vã kiếm ra cơm áo gạo tiền, thậm chí chịu nhục nhã đau thương để sinh nhai trong cuộc sống, thế gọi là Khổ thân, khổ não v.v… Còn thử nhìn xem như các nhà Kinh tế doanh nghiệp, các nhà Chính trị gia chức vị tiền bạc đầy ấp, các vị Tổng thống thứ trưởng bộ trưởng có an lạc không? Nói phạm vi của Đạo, các vị Trụ trì – Viện chủ Chùa viện có an ổn không? Hay là phải lo sợ quyên góp moi tiền vận động, thậm chí buôn thần bán Phật quên cả tội lỗi hậu quả.
Quán thân bất tịnh là phải thấy cho rõ Thân này là nguyên nhân của Bất an, bất ổn, bất bình, bất mãn, bất như ý, không luận là Tam công, tể tướng, bá quan, thứ dân.
II. Quán thọ thị khổ: Những người nghèo khổ bệnh tật, chật vật lo cơm áo gạo tiền thì khổ đả đành, còn những vị Vua quan, thái tử, tam công, tể tướng, bá quan quyền cao chức trọng có sướng không? Dựa vào đâu mà biết họ không sướng, Đức Bổn sư Thích Ca đã chỉ rõ, nếu như Quốc vương, Thái tử đại thần là sướng thì Thái tử Tất Đạt Đa không bỏ đi tu. Thái tử bỏ ngai vàng điện ngọc đi tìm Chân lý, vì Ngài biết Quốc vương, Thái tử, đại thần, Tam công… đều là nguyên nhân của đau khổ Bất tịnh.
Quán thọ là Khổ, nên Đức Phật mới bỏ đi tu. Đức Phật tu để thành tựu Bồ đề. Bồ đề là Giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Bao nhiêu đó, mà mấy ai nói thật chính xác nghĩa lý, dám nói thật nghĩa lý cho bá tánh bổn đạo thực hành cho có an lạc Niết bàn, hay Bồ đề giải thoát. 
Đức Phật thành tựu vô thượng Bồ đề là nhận thức rõ ràng Chân lý của Vạn pháp, chân lý của vạn pháp là:
“Nhất thết hữu vi pháp,
Như mộng, huyễn, bào, ảnh,
Như lộ diệc như điện,
Ưng tác như thị Quán”.
“Ngủ nhấm mắt cảnh vật hoàn toàn không có, nhưng người nằm Mộng thấy có
Thức mở mắt cảnh vật hoàn toàn Giả có, nhưng người cứ Tưởng là thật”.
“Giấc Nam Kha khéo bất bình,
Giật mình thức dậy, thấy mình tay không”.
“Khi Mơ những ước khi tàn,
Tình trong giấc mộng muôn vàng cũng không”.
Tất cả mọi sự sự việc việc, Phật dạy là: “Mộng, huyễn, bào, ảnh, lộ, điện, ảnh trung nguyệt, càn thác bà thành, ba tiêu”. Do Mộng và Tưởng nên cứ thấy là Thật, do vậy là đau khổ triền miên. Khi nào xa lìa Mộng và Tưởng điên đảo là đạt đến Cứu cánh Niết Bàn.
Chúng ta chưa thấy được Mộng và Tưởng, thì còn mãi trầm nịch trong điên đảo, phải cố gắng tìm đọc lời Phật dạy, rao giảng nói lại lời Phật dạy, nhắc nhở cho nhau, sách tấn nhau Tu tập. Hãy nắm rõ Tôn chỉ đó, chớ hoài vọng viễn vong chân trời cõi Phật xa xôi nào khác.
Một khi ta viễn ly Mộng và Tưởng điên đảo ấy là rong chơi chốn chốn Niết Bàn.
… Tạm dừng lại đây, cùng chia sẻ bài tiếp theo…

 

Bất Dị sơn Tăng.

1079 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan


Thông Tin
Thông Tin Học Giáo Pháp.

Thông Tin Học Giáo Pháp.
Kính thưa Chư Quyến Thuộc gần xa!
Chương trình: Tu Học Phật pháp, bắt đầu từ sáng thứ 3, ngày 19/12/2017, sẻ học bộ Kinh DUY MA CẬT, trực tiếp tại trang Facebook: Hiển Dương Chân Lý.
Hàng tuần vào sáng ngày thứ 3, 5, 7 (Giờ Mỹ...Xem thêm

Video Nổi bậc
Ảnh Hoạt Động Phật Sự
Phật Âm
PHÁP THOẠI
Nghe nhạc phật
Album Nhạc Nổi Bậc
Liên kết Website

Thống kê

Tổng lượng truy cập : 5.573.267 Truy cập

Đang trực tuyến : 1 Phật tử

Tổng số thành viên : 24 Thành viên

Tổng số lượt xem video : 3.825.972 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 8.045 Lượt nghe

FaceBook