Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết - Kỳ 79 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết

70 xem

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết - Kỳ 78 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết

97 xem

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết - Kỳ 77 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết

99 xem

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết - Kỳ 76 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết

103 xem

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết - Kỳ 75 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết

93 xem

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết - Kỳ 74 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết

98 xem

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết - Kỳ 73 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết

83 xem

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết - Kỳ 72 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết

117 xem

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết - Kỳ 71 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết

104 xem

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết - Kỳ 70 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết

101 xem

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết - Kỳ 69 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết

119 xem

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết - Kỳ 68 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết

147 xem

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết Kỳ 67 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết

262 xem

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết Kỳ 66 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết

241 xem

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết Kỳ 65 - Bất Dị Pháp Sư

Giảng sư: Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết

276 xem