Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

Đàn Dược Sư - TT Thích Vĩnh Tánh.

Giảng sư: Đàn Dược Sư

2843 xem

Đàn Dược Sư - TT Thích Minh Hậu.

Giảng sư: Đàn Dược Sư

2000 xem

Đàn Dược Sư - HT Thích Thiện Duyên.

Giảng sư: Đàn Dược Sư

1795 xem

Đàn Dược Sư - TT Thích Đồng Trí

Giảng sư: Đàn Dược Sư

2078 xem