Mồi đèn chánh pháp 
Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

An Cư Kiết Hạ 2015 Kỳ 9

Giảng sư: An Cư Kiết Hạ 2015

1417 xem

An Cư Kiết Hạ 2015 Kỳ 8

Giảng sư: An Cư Kiết Hạ 2015

1664 xem

An Cư Kiết Hạ 2015 Kỳ 7

Giảng sư: An Cư Kiết Hạ 2015

1598 xem

An Cư Kiết Hạ Kỳ 6

Giảng sư: An Cư Kiết Hạ 2015

1454 xem

An Cư Kiết Hạ 2015 Kỳ 5

Giảng sư: An Cư Kiết Hạ 2015

1725 xem

An Cư Kiết Hạ 2015 Kỳ 4

Giảng sư: An Cư Kiết Hạ 2015

1976 xem

An Cư Kiết Hạ Kỳ 3

Giảng sư: An Cư Kiết Hạ 2015

1685 xem

An Cư Kiết Hạ Kỳ 2

Giảng sư: An Cư Kiết Hạ 2015

1766 xem

An Cư 2015 Kỳ 1 - Duyên Khởi Việc An Cư Kiết Hạ

Giảng sư: An Cư Kiết Hạ 2015

1799 xem