Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

Lễ Tưởng Niệm và Thọ Tang HT - Thích Như Hòa

Giảng sư: Đại Lễ Chùa Huyền Giác

1345 xem

Giao Thừa - Chùa Vạn Hạnh

Giảng sư: Đại Lễ Chùa Huyền Giác

1561 xem

Viếng Thăm Chùa Tết Bính Thân 2016

Giảng sư: Đại Lễ Chùa Huyền Giác

1565 xem

CĐ Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia Cư Sĩ

Giảng sư: Đại Lễ Chùa Huyền Giác

1843 xem

Đại Lễ Phật Đản (Pl 2559 - DL 2015) Tổ Chức Tại Chùa Huyền Giác (USD)

Giảng sư: Đại Lễ Chùa Huyền Giác

1783 xem