Mồi đèn chánh pháp 
Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
CHÚNG SANH VÔ BIÊN THỆ NGUYỆN ĐỘ, PHIỀN NÃO VÔ TẬN THỆ NGUYỆN ĐOẠN, PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG THỆ NGUYỆN HỌC, PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG THỆ NGUYỆN THÀNH..

Thế Nào Là Đạo Phật THẬT?

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

31 xem

Phật Thích Ca Cứu Khổ Chúng Sanh Bằng Cách Nào?

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

86 xem

Cúng Thí Thực Âm Phò Hoàn Kinh Dược Sư

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

203 xem

Tụng Kinh Dược Sư Cầu An

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

165 xem

Kinh Sơ Thời Giáo Hoá Chấm Dứt Sự Tranh Cãi - Kỳ 4

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

236 xem

Chấm Dứt Sự Tranh Cãi - TT Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

220 xem

Pháp Thoại Đầu Năm 1-1-2021 - Đổi Tên Cát Tường Vân Am

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

351 xem

Sơ Lược Đại Khái Về Giáo Lý Nhà Phật - Kỳ 2 - TT Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

160 xem

Sơ Lược Đại Khái Về Giáo Lý Nhà Phật - Kỳ 1 - TT Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

292 xem

Giáo Lý Căn bản cho Người Học Phật Kỳ 11, Chia sẻ: TT. Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

1620 xem

Kinh Bát Đại Nhân Giác Kỳ 1 TT Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

198 xem

Kinh Bát Đại Nhân Giác Kỳ 2 TT Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

1323 xem

Kinh Bát Đại Nhân Giác Kỳ 3 TT Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

1231 xem

Kinh Bát Đại Nhân Giác Kỳ 4 TT Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

1812 xem

Kinh Bát Đại Nhân Giác Kỳ 5 TT Thích Thiện Tài

Giảng sư: Thượng Tọa Thích Thiện Tài

1335 xem
TRỌN BỘ BÀI GIẢNG KINH PHÁP BẢO ĐÀN - TT THÍCH THIỆN TÀI